Česká speleologická společnost

Setkání speleopotápěčů
15. 5.2002

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ


Dne 15.5.2002 se v době od 14:00 do 18:30 v salonku restaurace U Kočáru v Brně uskutečnilo setkání spelopotápěčů České speleologické společnosti.

Účastníci:

Jednání se zúčastnilo 19 lidí:

Č.

Jméno a příjmení

ZO

e-mail

1

Martin Hóta

1-05

 

2

Jan Herget

1-05

pizis@volny.cz

3

Ivo Záruba

1-05

zaruba@narexpha.cz

4

Miloslav Dvořáček

1-10

mejlad@seznam.cz

5

Martin Honeš

1-10

 

6

Michal Novák

1-05

 

7

Jan Sirotek

6-25

jsirotek@geodis.cz

8

Tomáš Mokrý

6-25

tomas.mokry@minerva-is.cz

9

Radek Jančar

6-09

psprofi@quick.cz

10

Jaroslav Nečas

6-09

azn@seznam.cz

11

Mojmír Záviška

1-11

 

12

Michal Piškula

6-09

michal@tdisdi.cz

13

Zdeněk Motyčka

6-25

zmotycka@mediform.cz

14

Pavel Řezníček

7-02

 

15

Marek Vitovják

7-02

mara.vitis@fnol.cz

16

Michal Guba

7-02

 

17

Miroslav Lukáš

7-02

lola@iol.cz

18

Fraňo Travěnec

6-23

sabbath@volny.cz

19

Radoslav Husák

6-09

rhusak@iol.cz

Svoji nepřítomnost pro zaneprázdnění omluvili: Jiří Hovorka, Dan Hutňan a David Skoumal

Setkání bylo svoláno na popud předsednictva České speleologické společnosti. Jeho svoláním byli pověřeni Zdeněk Motyčka a Michal Piškula. O jeho konání byla informována většina jeskynních potápěčů telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Informace byla současně zveřejněna na internetových konferencích a www stránkách společnosti. Vedením jednání byl pověřen Mojmír Záviška.

Hlavními body jednání byly:

 1. Diskuze nad novou podobou Bezpečnostních směrnic pro speleopotápěčský průzkum

 2. Volba nové komise pro speleopotápění

 3. Budoucnost vlastního výcvikového systému pro speleopotápění

Průběh jednání:

(pořadí jednotlivých bodů nemusí odpovídat přesnému programu jednání, vzhledem k tomu,že se o jednotlivých tématech diskutovalo na přeskáčku)

 1. Mojmír Záviška informoval účastníky o důvodech svolání tohoto setkání a o předpokládaných bodech jednání

 2. Na základě hlasování byl přijat program jednání

 3. Zdeněk Motyčka a Mojmír Záviška seznámil přítomné s vizí a formou nových bezpečnostních směrnic pro činnost v rámci ČSS. Směrnice pro speleopotápění bude zahrnuta v Bezpečnostní směrnici ČSS jako kapitola VII.

 4. Zdeněk Motyčka předložil vlastní návrh nové podoby bezpečnostních směrnic (připojený jako příloha)

 5. Diskuse nad právními aspekty nových směrnic. Nové směrnice by měly pokud možná v co největší míře omezit zodpovědnost předsedů ZO a soustředit zodpovědnost přímo na jednotlivé potápěče. Veškeré formulace typu musí a nesmí budou přepracovány na formulace “důrazně se doporučuje, doporučuje se, nedoporučuje se a výrazně se nedoporučuje.” Nové směrnice by měly být formulovány tak, aby nedávaly prostor pro případné vyvozování “právních problémů” např. při pojistných událostech apod.

 6. Proběhla společná diskuse nad návrhem Zdeňka Motyčky. Bylo rozhodnuto, že navržené podněty do návrhu zapracuje nová speleopotápěčská komise a do 18.6.2002 předloží předsednictvu definitivní návrh. Nevyjasněná zůstala otázka ponechání funkce vedoucího potápěče eventuelně zřízení funkce vedoucí speleopotápěčské akce.

 7. Diskuze nad otázkou začlenění jiných kvalifikací, zejména komerčních výcvikových systémů do bezpečnostní směrnice. Nakonec byla jako nejvhodnější shledána formulace “pro speleopotápění se důrazně doporučuje mít kvalifikaci jeskynního potápění ČSS, nebo jinou odpovídající kvalifikaci případně doporučení zahraniční speleologické společnosti.”

 8. Mojmír Záviška informoval účastníky setkání o usnesení předsednictva o potřebě speleopotápěčské komise jako poradního orgánu předsednictva. Bývalá UOK speleopotápěčská prakticky zanikla, neboť nedodala zprávu o činnosti a byla tak shledána jako neaktivní. Účastníci setkání potvrdili zájem o obnovení činnosti této komise a shodli se na jejích hlavních úkolech:

 1. Bylo odhlasováno, že každá ZO, která se zabývá speleopotápěním má právo delegovat do komise jednoho člena. Komise může dále dle potřeby oslovit a přijmout další členy.

 2. Účastníci setkání nejdříve navrhli a poté jednomyslně odhlasovali následující členy nové komise:

 1. Členové nové komise hlasováním zvolili svého předsedu. Nejvíce hlasů získal Fraňo Travěnec. Ten však nabídnutou funkci nepřijal, takže se předsedou stal druhý navržený Jan Sirotek (o dalších kandidátech se nehlasovalo).

 2. Účastníci setkání diskutovali problematiku výcvikového systému v rámci ČSS. Jednoznačně převládl názor, že si přejí vlastní systém zachovat. Nová komise byla pověřena oslovením současných instruktorů a zjištěním jejich zájmu o tuto činnost. Současně byla pověřena vypracováním nové koncepce výcviku v rámci ČSS.

 3. Byl dohodnut termín dalšího setkání speleopotápěčské komise v Brně na 4.6.2002 v 19:00. Místo bude upřesněno.

 V Brně 15.5.2002 zapsal: Jan Sirotek


Příloha č.1: návrh nové bezpečnostní směrnice (Zdeněk Motyčka)

 VII. Speleopotápění

 1. Speleopotápěním se rozumí potápění v jeskyních, ponorech či vyvěračkách a jiných krasových či nekrasových vodách, brání-li v některém okamžiku potápění strop či jiná překážka přímému výstupu na hladinu vertikálním směrem, nebo hrozí – li možnost vynoření v nedýchatelném prostředí.

 2. Spelopotápěním se nerozumí technika pohybu ve vodních jeskyních nebo jiných prostorách, pokud účastníci akce plavou nebo se pohybují jiným způsobem na hladině podzemních vod, nebo podplouvají na nádech drobné překážky. V případě proplouvání na nádech se doporučuje být předem obeznámen s proplouvanou vzdáleností a charakterem překážky.

 3. Pro speleopotápění se důrazně doporučuje mít kvalifikaci Jeskynní potápěč, nebo Zkušený jeskynní potápěč dle Výcvikových směrnic pro speleopotápění v ČSS, nebo jinou obdobnou kvalifikaci opravňující k potápění v jeskyních a vždy volit svoji účast na konkrétní speleopotápěčské akci podle svých dosažených zkušeností a momentální psychické a fyzické kondice. Důrazně se nedoporučuje speleopotápění v případě, jsou-li fyzické nebo psychické schopnosti sníženy nemocí, stresem, nevolností, požitím alkoholu, léků, drog nebo jinými vlivy.

 4. Pro speleopotápění se dále důrazně doporučuje používat pouze kvalitní osobní výstroj a být s ní dokonale obeznámen, udržovat ji v bezvadném stavu, zajišťujícím její spolehlivou funkci a být obeznámen s uspořádáním výstroje ostatních členů týmu a s používáním jejích ovládacích prvků. Důrazně se nedoporučuje speleopotápění v případě závady na některé části osobní výstroje.

 5. Doporučená minimální výstroj:

          Dále pokud je to účelné:

 1. Při jakémkoliv speleopotápění se důrazně doporučuje použití značené vodicí šňůry odvíjené potápěčem, nebo trvale natažené pod vodou, nebo dodávané z povrchu.

 2. Spelopotápění se doporučuje minimálně ve dvojicích, sólové potápění se nedoporučuje. V případě náročnějších akcí se doporučuje ustanovit jistícího potápěče, při každém ponoru se důrazně doporučuje informovat o podrobnostech jeho plánu a předpokládaném návratu další osoby.

 

Zpět