VÝCVIKOVÉ SMĚRNICE PRO SPELEOPOTÁPĚNÍ v ČSS

č.j.179 /95


 1. Působnost směrnic

Tyto směrnice se týkají provádění výcviku a udělování kvalifikačních oprávnění pro potápění v uzavřených prostorách ve smyslu Bezpečnostních směrnic pro potápění na akcích České speleologické společnosti (dále jen BSP)

2. Odpovědnost a udělování kvalifikace

Výcvik a zkoušky (teoretické i praktické) zajišťuje a za ně odpovídá Základní organizace ČSS (dále jen ZO) pověřená Ústřední odbornou komisí speleopotápěčskou (dále jen ÚOK SP) Kvalifikaci uděluje ÚOK SP a vede jejích evidenci.

3. Podmínky získání kvalifikace

Kvalifikaci JP, ZJP resp. IJP. může získat uchazeč po dovršení 18 let věku. splnění níže uvedených podmínek, úspěšném složení teoretické zkoušky a absolvování vyhovující praxe.

Speleo podmínky pro zařazení do výcviku

Uchazeč musí dokladovat a předložit:

Potápěčské podmínky pro zařazení do výcviku

Uchazeč musí dokladovat a předložit:

4. Výcvik

Výcvik se skládá z teoretické a praktické části. Učební a výcvikovou osnovu, rozsah a způsob dokladování výcviku stanoví ÚOK SP.

4.1. Teorie - zkoušky

Zkouška má písemnou a ústní část. Za vyhovující se považuje dosaženi min 70 % celkového počtu bodů při písemných testech a znalost použití dekompresních tabulek. Při dosažení min. 80% celkového počtu bodů může být od ústní zkoušky upuštěno.

4.2. Praxe

Cvičných sestupů se osobně zúčastňují. dokladují je a hodnotí IJP, kteří rozhodují o způsobilosti uchazeče k pokračování ve výcviku.

Praktická část výcviku může být zahájena až po úspěšném absolvování zkoušky z teorie a musí být ukončena nejpozději do 2 let.

5. Kvalifikace a oprávnění

5.1. Jeskynní potápěč - JP.

Kvalifikaci uděluje ÚOK SP žadateli na základě předložených dokladů o úspěšně složené teoretické zkoušce a vyhovující praxe. Potvrzuje ji do potápěčského průkazu. Členské legitimace ČSS a oznamuje to v oběžníku ČSS

Oprávnění: Držitel je oprávněn k potápění v uzavřených prostorách ve smyslu BSP.

5.2. Zkušený jeskynní potápěč - ZJP

Kvalifikaci uděluje ÚOK SP žadateli na základě posouzení min. 30 sestupů v jeskyních uskutečněných po dosažení kvalifikace JP a na žádost a doporučení ZO a musí předložit doklad potvrzující ovládaní speleoalpinstických technik.

Oprávnění: Držitel je oprávněn k potápění v uzavřených prostorách ve smyslu BSP. Dále je oprávněn uskutečňovat sólové sestupy, sestupy bez jistícího potápěče dle BSP a být pověřen ÚOK SP funkcí IJP.

5.3. Instruktor jeskynního potápění - IJP

IJP je ZJP pověřený ÚOK SP na základě doporučení jeho ZO. ÚOK SP zváží jeho praxi a schopnosti k vedení výcviku.

Oprávnění: Pověřený je oprávněn provádět praktický výcvik jeskynního potápění

6. Zrušovací ustanovení

Zrušují se všechny Výcvikové směrnice pro speleopotápění (dále jen Směrnice) dosud vydané ÚOK SP. Zejména poslední Směrnice schválené ÚOK SP dne 12 dubna 1987 a ÚV ČSS na svém 11 zasedání v Praze dne 14. dubna 1988 (Viz Oběžník ÚV ČSS č. 56. bod I. 8 na str. 4, vydaný pod č.j. 364/88-ÚV-Dy ze dne 10. května 1988)

7. Platnost

Směrnice byly schválené na zasedání ÚOK SP v Brně dne 12. prosince 1995 a vstupují v platnost dnem schválení předsednictvem ČSS Směrnice byly schváleny předsednictvem ČSS na 6. zasedání v Brně dne 14. prosince 1995 (Viz Oběžník předsednictva ČSS č. 31/95. bod 3, odst. c) str. 2 vydaný v Praze pod č.j. 170/951 No/Př.)

Za správnost: Fraňo Travěnec

Zpět