BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE PRO POTÁPĚNÍ NA AKCÍCH ČSS

č.j.-203/96


1. Všeobecná ustanovení

1.1. Působnost směrnice

Směrnice platí pro veškeré potápění v uzavřených prostorách (dále jen UP) prováděné na akcích České speleologické společnosti. Směrnice se netýká potápění v bazénech Potápění při hospodářské činnosti se řídí zvláštními předpisy.

Potápění ve volných vodách se řídí platnou bezpečnostní směrnicí Svazu potápěčů České republiky.

1.2. Názvosloví

1.2.1. Potápění v UP

Potápěním v UP se rozumí potápění v jeskyních, vyvěračkách a jiných krasových či nekrasových vodách, brání-li v některém okamžiku potápění strop či jiná překážka větších rozměrů (např. led) přímému výstupu na hladinu vertikálním směrem, nebo možnost vynoření v nedýchatelném prostředí s výjimkou ustanovení bodu 1.2.2.

1.2.2. Plavání a podplouvání na nádech

Potápěním v UP se nerozumí technika pohybu ve vodních jeskyních nebo jiných prostorách, pokud účastníci akce plavou nebo se pohybují jinak způsobem na hladině podzemních vod, přičemž v nezbytných případech mohou na nádech podplouvat překážky sahající do hloubky ne více než 1 m a vzdálenost ne více než 2 m. Osoby dle 1.3.1. mohou při použití vodicí šňůry podplavávat na nádech vzdálenost do 5 m

V obou případech nesmí hrozit nebezpečí uváznutí nebo ztráta orientace a proplouvaná vzdálenost musí být předem známa.

1.3. Kvalifikace pro potápění

1.3.1. Potápění (kromě výcviku)

Mít kvalifikaci Jeskynní potápěč (dále jen JP) nebo Zkušený jeskynní potápěč (dále jen ZJP) dle Výcvikových směrnic pro speleopotápění v ČSS (dále jen VS) nebo obdobnou kvalifikaci zahraniční nebo doporučení zahraniční speleologické organizace, potvrzující způsobilost jmenovaného k jeskynnímu potápění a věk min. 18 let.

1.3.2. Výcvik

Potápění se mohou zúčastnit mimo osob dle 1.3.1. pouze účastníci výcviku na kvalifikaci JP dle VS.

2. Potápěčská výstroj

2.1. Všeobecné požadavky

2.1.1. Potápěči jsou povinni

2.1.2. Zákaz potápění

Potápěči se nesmí potápět, nesplňuje-li jejich výstroj alespoň požadavky na povinnou výstroj jednotlivce a skupiny.

2.2. Povinná minimální výstroj jednotlivce

Pokud je to účelné:

2.3. Povinná minimální výstroj skupiny

3. Organizace potápěčské akce

3.1. Počet účastníků akce

Speleopotápěčské akce se musí zúčastnit minimálně počet osob dle následující tabulky.

Minimální počty osob

Nesólové potápění

Sólové potápění

s JIP

bez JIP

s JIP

bez JIP

potápěči ve vodě

2

2

1

1

jistící potápěč JIP

1

0

1

0

osoby na břehu (i při zásahu JIP)

1

1

1

1

Celkem osob

4

3

3

2

3.2. Zodpovědné osoby

Pro každou speleopotápěčskou akci se určí:

3.2.1. Vedoucí speleopotápěčské akce (dále jen VSPA), který:

3.2.2. Zástupce vedoucího speleopotápěčské akce

Požadavky jako v bodě 3.2.1. Určuje VSPA.

3.2.3. Jisticí potápěč - JIP

Je-li při sestupu ZJP zřejmé že účinný zásah JIP v případě nehody nebo jiné nepředvídatelné události není možný, může VSPA po poradě s ostatními potápěči rozhodnout, že JIP nebude určen a potápěči sestupujícího týmu se jistí navzájem. JIP se však určuje vždy, jedná-li se o sestup v průběhu výcviku JP

3.3. Potápěči se při akci řídí těmito zásadami:

3.3.1. Zákaz potápění

Potápěče nesmí k sestupu nikdo nutit. Potápěč se nesmí potápět, jsou-li jeho fyzické nebo psychické schopnosti sníženy nemocí, stresem, nevolností, požitím alkoholu, léků, drog nebo jinými vlivy a je povinen o tom uvědomit VSPA.

3.3.2. Sólové potápění

Sólové potápění dle této směrnice je výjimkou z ustanovení všeobecných bezpečnostních směrnic o zákazu vstupu 1 osoby do podzemí a mohou ho provádět pouze ZJP.

4. Plánování akce

4.1. Plán akce (PA) musí stanovit zejména:

4.2. Plán sestupu (PS) musí stanovit zejména:

4.3. PA a PS musí zohlednit:

4.4. Souhlas a seznámení s PA

S PA (včetně PS) musí souhlasit všichni potápěči, účastnící se akce a musí s ním být seznámeni všichni ostatní účastníci akce. Doporučuje se zpracování PA písemně. VSPA má právo vyžadovat písemný souhlas účastníků akce s PA.

5. Zrušovací ustanovení

Zrušují se všechny BS směrnice pro potápění na akcích ČSS (dále jen Směrnice) dosud vydané ÚOK SP, zejména poslední Směrnice schválené ÚOK SP dne 24.5. 1986. v Brně (viz Zápis ÚOK SP č. 3/86, bod 1., str1 a ÚV ČSS na svém 5. zasedání v Praze dne 10.10.1986. (Viz oběžník ÚV ČSS č. 49, bod 6.8. na str. 5, vydaný dne 1.11. 1986 pod č.j. 526/86/ÚV-Bí.)

6. Platnost

Směrnice byla schválena na zasedání ÚOK v Karlštejně 16.11.1996 a vstupuje v platnost dnem schvá1ení předsednictvem ČSS.

Směrnice byla schválena předsednictvem na 2. zasedání v Brně, dne 11.12.1996 (viz zápis č.j. 201/96/Př/No, bod 2 b).

Vypracoval: Fraňo Travěnec, vulgo Sabbath

V Olomouci, dne 23. května 1996.

Zpět