VÝCVIKOVÁ SMĚRNICE PRO SPELEOPOTÁPĚNÍ V ČSS

NÁVRH


1.      Působnost směrnice

Tato směrnice se týká provádění výcviku a udělování kvalifikačních oprávnění pro potápění v uzavřených prostorách v rámci  České speleologické společnosti ve smyslu jejich Bezpečnostních směrnic (dále jen BS).

2.      Odpovědnost a udělování kvalifikací

Za organizaci výcviku, zkoušení a udělování kvalifikací odpovídá komise pro speleopotápění jmenovaná předsednictvem ČSS. Za praktickou část výcviku pak odpovídají jednotliví instruktoři s kvalifikací IJP – viz. dále. Komise pro speleopotápění zároveň vede evidenci udělených kvalifikací.

3.      Kvalifikace pro speleopotápění údělované v rámci ČSS

V rámci ČSS jsou udělovány tři kvalifikace pro speleopotápění, z nichž jeden je oprávněním k vedení praktické části výcviku. Všechny kvalifikace schvaluje a uděluje komise pro speleopotápění. Dokladem o kvalifikaci je kvalifikační karta, kterou po zaplacení manipulačního poplatku vystavuje komise pro speleopotápění.

3.1   Jeskynní potápěč – Full Cave Diver – JP

Je základním kvalifikačním stupněm pro speleopotápění v rámci ČSS. Uděluje se na základě absolvování výcviku v rámci ČSS a splnění podmínek dle bodu 4 nebo na základě uznání odpovídající kvalifikace v jiném výcvikovém systému a prokázání stejné způsobilosti. Držitel této kvalifikace je oprávněn k potápění v uzavřených prostorách dle BS v doprovodu minimálně jednoho dalšího potápěče s min. stejnou kvalifikací.

3.2   Zkušený jeskynní potápěč – Experienced Full Cave Diver – ZJP

Tuto kvalifikaci může získat po doporučení ZO držitel kvalifikace JP po absolvování minimálně 30 sestupů v jeskyních uskutečněných po dosažení kvalifikace JP, které doloží písemně nebo na základě uznání odpovídající kvalifikace v jiném výcvikovém systému a prokázání stejné způsobilosti.   Držitel této kvalifikace je oprávněn k potápění v uzavřených prostorách dle BS. Dále je oprávněn uskutečňovat sólové sestupy, doprovázet účastníka praktického výcviku jeskynního potápění poté co ten absolvuje 5 sestupů uzavřených prostorách dle BS v doprovodu instruktora jeskynního potápění a ten potvrdí jeho způsobilost.

3.3   Instruktor jeskynního potápění – Cave Diving Instructor – IJP

Tuto kvalifikaci uděluje komise pro speleolopotápění držitelům kvalifikace ZJP, kteří prokáží schopnosti pro vedení praktické části výcviku jeskynního potápění a kteří prokáží seznámení s výcvikovými standardy a postupy doporučenými komisí pro speleopotápění. Toto seznámení musí být potvrzeno písemnou formou. Komise pro speleolopotápění může kvalifikaci IJP odebrat zejména na základě nedodržování výcvikových směrnic a standardů, při pochybnostech o způsobilosti vést výcvik jeskynního potápění, při dlouho trvající neaktivitě či poškozování dobrého jména výcvikového systému pro speleopotápění v rámci ČSS. Instruktoři jeskynního potápění se podílejí na teoretické části výcviku a samostatně vedou praktickou část výcviku na otevřené vodě i v jeskyních. O této činnosti vedou písemné záznamy, jejichž kopie jednou ročně předávají komisi pro speleopotápění.

3.4   Uznávání odpovídajících kvalifikací jiných výcvikových systémů

Komise pro speleopotápění může udělit kvalifikace JP a ZJP držiteli odpovídající kvalifikace v jiných výcvikových systémech, kteří splňují následující podmínky:

 4.      Výcvik na kvalifikaci J P

Výcvik je složen z teoretické a praktické části. Organizaci teoretické části zajišťuje komise pro speleopotápění a tuto úlohu může delegovat na některou ZO zabývající se speleopotápěním či jednoho nebo více instruktorů. Praktickou část zajišťují instruktoři jeskynního potápění, případně držitelé kvalifikace ZJP (viz. dále). Průběh výcviku je dokumentován písemnou formou v záznamu o výcviku na kvalifikaci JP, který slouží komisi pro speleopotápění pro posouzení a udělení této kvalifikace.

4.1   Teoretická část výcviku

Podle zájmu o výcvik vypisuje komise pro speleopotápění konání teoretické části výcviku jeskynního potápění. Tato část výcviku probíhá dle aktualizovaných standardů pro výcvik jeskynního potápění v rámci ČSS. Této části výcviku se mohou zúčastnit i nečlenové ČSS, kteří však nemohou pokračovat v praktické části výcviku (viz. dále). Učební a výcvikovou osnovu stanovuje komise pro speleopotápění vydáváním výcvikových standardů. Účastníci teoretické části výcviku obdrží skriptum jeskynního potápění.

Teoretická část výcviku je zakončena zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Při dosažení 80% bodů v písemné části může být od ústní části upuštěno. Zkoušku provádí zkušební komise složená z minimálně třech instruktorů jeskynního potápění stanovených komisí pro speleopotápění.

4.2   Podmínky pro zařazení do praktické části výcviku

Zájemce o zařazení do praktické části výcviku na kvalifikaci JP musí splnit následující podmínky:

4.3   Praktická část výcviku

Praktická část výcviku může být zahájena po splnění podmínek v bodě 4.2. Obsahuje nejdříve 5 ponorů na volné vodě dle standardů pro výcvik jeskynního potápění v rámci ČSS, které vede instruktor jeskynního potápění.  Po jejich úspěšném absolvování může být zahájena praktická část výcviku prováděná v jeskynních. Po absolvování 5 ponorů v doprovodu instruktora jeskynního potápění mohou být po schválení způsobilosti instruktorem jeskynního potápění další ponory prováděny v doprovodu držitele kvalifikace ZJP dle této směrnice. Zájemce o získání kvalifikace JP musí absolvovat minimálně 10 ponorů v jeskynních nebo vhodných uzavřených prostorách. Praktická část výcviku by měla být prováděna na lokalitách vhodných k výcviku, které doporučí komise pro speleopotápění. Praktická část výcviku musí být ukončena nejpozději do dvou let od složení teoretické zkoušky. V opačném případě musí zájemce o získání kvalifikace složit teoretickou zkoušku znovu.

7. Platnost

Tato směrnice nabývá platnosti dnem xx.xx.2003 a ruší směrnici schválenou předsednictvem ČSS dne 14. prosince 1995.

8. Přílohy

Nedílnou součástí této směrnice jsou následující přílohy:

V Brně xx.xx.2003                                                         

Jan Sirotek
předseda komise pro speleopotápění

Zpět