ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ SMĚRNICE PRO SPELEOLOGICKOU ČINNOST

(části týkající se speleopotápění)


VIII. Zásady při speleologické činnosti ve vodních jeskyních

 1. Speleologickou činnost ve vodních jeskyních se doporučuje provádět v období s minimálním nebezpečím náhlé povodně - v zimě, mimo dobu tání, v létě, mimo bouřková období a pod.
 2. při akcích v jeskyních s reálným nebezpečím zatopení prostor se doporučuje ustanovit na povrchu hlídku, která sleduje vývoj meteorologické situace a vhodným způsobem zajistit její spojení s účastníky akce.
 3. Při plavbě po vodních hladinách se doporučuje:

a) použít plovací vesty nebo neoprénové obleky, hrozí-li v případě pádu do vody podchlazení nebo jiné nebezpečí, a dále vždy, je-li účastník akce neplavec

b) průzkum neznámých proudících toků provádět se zajištěním jistícím lanem z pevného stanoviště

c) použití vícekomorových člunů vždy, kdy případné protržení člunu může být pro jeho posádku nebezpečné,

 1. Důrazně se nedoporučuje proplouvat na nádech překážky delší jak 2 m nebo hlubší jak 1 m, u nichž není účastník speleologické akce předem důkladně obeznámen s proplouvanou vzdáleností a charakterem překážky.

IX. Zásady při speleopotápění

 1. Speleopotápěním se rozumí potápění v jeskyních, ponorech či vyvěračkách a jiných krasových či nekrasových vodách, brání-li v některém okamžiku potápění strop či jiná překážka přímému výstupu na hladinu vertikálním směrem, nebo hrozí – li možnost vynoření v nedýchatelném prostředí.
 2. Speleopotápění se důrazně nedoporučuje osobám, které nemají kvalifikaci Jeskynní potápěč, nebo Zkušený jeskynní potápěč dle Výcvikových směrnic pro speleopotápění v ČSS, nebo se neúčastní výcviku jeskynního potápění dle Výcvikových směrnic pro speleopotápění v ČSS, nebo nemají jinou odpovídající kvalifikaci opravňující k potápění v jeskyních, případně doporučení zahraniční speleologické organizace.
 3. Speleopotápění se nedoporučuje bez této minimální výstroje:
a) dýchacího přístroje se 2 samostatnými plicními automatikami a průběžnou kontrolou zůstatku dýchací směsi, s nezávisle uzavíratelnými ventily
b) 2 kusů na sobě nezávislých, vodotěsných svítilen 
c)
nože nebo jiného vhodného nástroje na řezání nebo stříhání 
d) osobního bubínku se šňůrou

        Dále pokud je to účelné, doporučuje se minimální výstroj rozšířit o :

 1. Při speleopotápění se důrazně doporučuje použití vodicí šňůry odvíjené potápěčem, nebo trvale natažené pod vodou, nebo dodávané z povrchu, která je ve vhodných intervalech označena optickou i hmatovou směrovou značkou. Důrazně se nedoporučuje použití šňůr, u kterých není předem známý jejich průběh, původ a technický stav.
 2. Důrazně se doporučuje dodržování minimálně třetinového pravidla pro plánování sestupů – tzn. využití pouze 1/3 plynu pro postup vpřed, 1/3 pro návrat a 1/3 jako rezervy.
 3. Pokud to charakter lokality umožňuje, doporučuje se speleopotápění ve dvojicích. V případě náročnějších akcí se doporučuje ustanovit jistícího potápěče.
 4. Důrazně se doporučuje pro každou speleopotápěčskou akci stanovit vedoucího speleopotápěčské části akce, který:
a) dosáhl věku minimálně 21 let 
b) má kvalifikaci pro speleopotápění dle bodu 2.
c) z
pracovává plány ponorů a seznamuje s ním všechny účastníky akce
d) řídí průběh vlastního speleopotápění
d) dle potřeby určuje jistícího potápěče
 1. Pro každou speleopotápěčskou akci se důrazně doporučuje sestavit předem, nejlépe písemnou formou, plán akce, který by měl obsahovat následující body:
a) datum
b) cíl a průběh sestupu
c) přesnou lokalizaci předpokládaného sestupu
d) potřebná výstroj a materiál
e) jména potápěčů a vedoucího speleopotápěčské části akce
f) mezní limity pro návrat (čas, hloubka, vzdálenost, zásoba plynu)
g) předpokládaný návrat a časový limit pro zahájení záchranné akce

Důrazně se doporučuje seznámit s podrobnostmi tohoto plánu všechny účastníky akce, případně další osoby.

Zpět